Regulamin Akcji Promocyjnej „Oferta na dobry START” unionbanq.pl

§ 1

Organizatorem Akcji Promocyjnej, „Oferta na dobry START” (zwanej dalej „Promocją”), jest  eBanknot Polska Grupa Kapitałowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Michałowicach, 05-816 Michałowice ul. Kasztanowa 44 wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000492411. Kapitał zakładowy 450 000,- wpłacony w całości NIP 534 249 45 22 REGON 147 043 018
„Pożyczkodawcą”)

§2

Postanowienia ogólne

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

a) Wniosek o pożyczkę – wniosek Pożyczkobiorcy o udzielenie Pożyczki, złożony za pośrednictwem Strony
Internetowej www.unionbanq.pl, prawidłowo wypełniony i zawierający wszystkie niezbędne dane wskazywane we
wniosku – rozpatrywany przez Pożyczkodawcę,

b) Umowa – oznacza Umowę Pożyczki, w której Pożyczkodawca na wniosek Pożyczkobiorcy zobowiązuje się do
przekazywania wnioskowanej przez Pożyczkobiorcę kwoty Pożyczki na zasadach określonych w Umowie;

c) Pośrednik- oznacza firmę  eBanknot Polska Grupa Kapitałowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Michałowicach, 05-816 Michałowice ul. Kasztanowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000492411. Kapitał zakładowy 450 000,- wpłacony w całości NIP 534 249 45 22 REGON 147 043 018

d) Pożyczkobiorca – osoba fizyczna zaciągająca pożyczkę od Pożyczkodawcy,

e) Prowizja – oznacza koszt udzielenia Pożyczki, którą Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić Pożyczkodawcy w
wysokości podanej w Umowie z tytułu przyznania pożyczki lub w innych przypadkach przewidzianych w umowie
stron;

f) Odsetki – wyliczone na podstawie stopy procentowej koszty, które Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić
Pożyczkodawcy w wysokości podanej w Umowie;

g) Termin Spłaty Pożyczki – dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Pożyczkę wraz z należnymi
odsetkami, opłatami i prowizjami w formie przelewu bankowego na Konto Bankowe Pożyczkodawcy zgodnie z
Umową.

§3

Warunki i zasady uczestnictwa w promocji

1. Promocja trwa od 31.12.2018r. do jej odwołania.

2. Udzielenie Pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny Wniosku o pożyczkę Pożyczkobiorcy oraz ryzyka
kredytowego dotyczącego Pożyczkobiorcy.

3. Poprzez przystąpienie do Promocji Pożyczkobiorca akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu w całości i
zobowiązuje się do jego przestrzegania.

4. Promocja dotyczy tylko tych Pożyczkobiorców którzy w terminie obowiązywania Promocji zawrą z Pożyczkodawcą
Umowę i przystąpią do Promocji.

5. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest nieposiadanie wcześniej pożyczki u Pożyczkodawcy.

6. Pożyczkobiorca na pierwszą pożyczkę, o którą składał Wniosek o pożyczkę, w okresie trwania Promocji otrzyma
rabat w wysokości 100% kosztów Prowizji i Odsetek.

7. Warunkiem skorzystania z Promocji w postaci rabatu jest spłacenie udzielonej pożyczki na którą został udzielony
rabat w Terminie Spłaty Pożyczki .

8. W przypadku zwrotu pożyczki po Terminie Spłaty rabat w wysokości 100% kosztów Prowizji i Odsetek przestaje
obowiązywać i Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do spłaty pożyczki wraz ze kosztami Prowizji i Odsetek
dotyczącymi zaciągniętej pożyczki (Załącznik nr 2 do Umowy Pożyczki eBanknot PGK).

9. Wnioski o pożyczkę złożone po upływie terminu obowiązywania Promocji nie uprawniają do uczestnictwa w
Promocji.