Regulamin Akcji Promocyjnej „Oferta na dobry START” unionbanq.com

§ 1

Organizatorem Akcji Promocyjnej, „Oferta na dobry START” (zwanej dalej „Promocją”), jest  Firma Ukraińska zwaną dalej „Pożyczkodawcą”)

§2

Postanowienia ogólne

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

a) Wniosek o pożyczkę – wniosek Pożyczkobiorcy o udzielenie Pożyczki, złożony za pośrednictwem Strony
Internetowej www.unionbanq.com, prawidłowo wypełniony i zawierający wszystkie niezbędne dane wskazywane we
wniosku – rozpatrywany przez Pożyczkodawcę,

b) Umowa – oznacza Umowę Pożyczki, w której Pożyczkodawca na wniosek Pożyczkobiorcy zobowiązuje się do
przekazywania wnioskowanej przez Pożyczkobiorcę kwoty Pożyczki na zasadach określonych w Umowie;

c) Pośrednik- oznacza placówkę partnerską na Ukrainie lub placówki na terenie Unii Europejskiej.

d) Pożyczkobiorca – osoba fizyczna zaciągająca pożyczkę od Pożyczkodawcy,

e) Prowizja – oznacza koszt udzielenia Pożyczki, którą Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić Pożyczkodawcy w
wysokości podanej w Umowie z tytułu przyznania pożyczki lub w innych przypadkach przewidzianych w umowie
stron;

f) Odsetki – wyliczone na podstawie stopy procentowej koszty, które Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić
Pożyczkodawcy w wysokości podanej w Umowie;

g) Termin Spłaty Pożyczki – dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Pożyczkę wraz z należnymi
odsetkami, opłatami i prowizjami w formie przelewu bankowego na Konto Bankowe Pożyczkodawcy lub na konto agencji płatniczej lub w placówce partnerskiej.
Umową.

§3

Warunki i zasady uczestnictwa w promocji

1. Promocja trwa od 26.01.2023r. do jej odwołania.

2. Udzielenie Pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny Wniosku o pożyczkę Pożyczkobiorcy oraz ryzyka
kredytowego dotyczącego Pożyczkobiorcy.

3. Poprzez przystąpienie do Promocji Pożyczkobiorca akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu w całości i
zobowiązuje się do jego przestrzegania.

4. Promocja dotyczy tylko tych Pożyczkobiorców którzy w terminie obowiązywania Promocji zawrą z Pożyczkodawcą
Umowę i przystąpią do Promocji.

5. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest nieposiadanie wcześniej pożyczki u Pożyczkodawcy.

6. Pożyczkobiorca na pierwszą pożyczkę, o którą składał Wniosek o pożyczkę, w okresie trwania Promocji otrzyma
rabat w wysokości 100% kosztów Prowizji i Odsetek.

7. Warunkiem skorzystania z Promocji w postaci rabatu jest spłacenie udzielonej pożyczki na którą został udzielony
rabat w Terminie Spłaty Pożyczki .

8. W przypadku zwrotu pożyczki po Terminie Spłaty rabat w wysokości 100% kosztów Prowizji i Odsetek przestaje
obowiązywać i Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do spłaty pożyczki wraz ze kosztami Prowizji i Odsetek
dotyczącymi zaciągniętej pożyczki (Załącznik nr 2 do Umowy Pożyczki ).

9. Wnioski o pożyczkę złożone po upływie terminu obowiązywania Promocji nie uprawniają do uczestnictwa w
Promocji.